مفاهیم مارکتینگ

ترافیک پولی

ترافیک پولی (Paid Traffic) به میزان ورودی گفته می‌شود که

ترافیک طبیعی

ترافیک طبیعی (Organic Traffic) یا ترافیک ارگانیک به مجموعه‌ای از