قیمت طراحی پوستر 2.000.000 تومان الی 4.000.000 تومان است. این مبلغ به ازای دیزاین پوستر به طراح پرداخته می‌شود. تعرفه آفیش به نوع اعلان، تخصص گرافیست، سادگی یا پیچیدگی طرح و تجربه طراح وابسته است. به عنوان مثال، نرخ پوستر فیلم و تبلیغاتی بیشتر از هزینه پوستر آموزشی است و دلیل آن این است که طراح نیاز است وقت بیشتری را برای دیزاین صرف کند. طراحی پوستر به صورت حرفه‌ای و با قیمتی ارزان را با شرکت میانبر تجربه کنید.

پارامترهای موثر بر قیمت طراحی آفیش

طراحی پوستر از جمله کارهای گرافیکی است، بر همین اساس هزینه طراحی پوستر رابطه مستقیمی با دستمزد طراحی گرافیک دارد. تعرفه دیزاین پلاکارت به پارامترهای از جمله موارد زیر وابسته است:

نوع طراحیمدت طراحیتعداد اتود – ویرایشقیمت – تومان
پوستر تبلیغاتی5 – 10 روز4 – 35.000.000
پوستر آموزشی4 – 9 روز4 – 25.200.000
پوستر فیلم و سینما3 – 8 روز4 – 46.500.000
پوستر رویداد4 – 6 روز3 – 24.700.000
پوستر مسافرت7 – 10 روز3 – 37.000.000
پوستر پژوهشی6 – 10 روز3 – 26.000.000
5/5 - (2 امتیاز)